21 maja 2018

21 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 72/2018 Informacja na temat istotnej zmiany sytuacji finansowej GetBack S.A. w restrukturyzacji

Informacja na temat istotnej zmiany sytuacji finansowej GetBack S.A. w restrukturyzacji  

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
 

Treść raportu:

W uzupełnieniu do raportu bieżącego 67/2018 z dnia 15 maja 2018 r. Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji „Emitent”, realizując przyjętą politykę informacyjną, informuje o tym, że Emitent powziął informację o istotnej zmianie wstępnego, szacunkowego wyniku finansowego Emitenta i wstępnego, szacunkowego wyniku finansowego Grupy Kapitałowej GetBack za 2017 r., o których to szacunkowych wynikach Emitent informował w treści raportu bieżącego 67/2018 z dnia 15 maja 2018 r.Emitent w związku z powzięciem przez zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji w dniu 21 maja 2018 roku zaktualizowanej informacji o wstępnym, szacunkowym wyniku finansowym GetBack S.A. i Grupy Kapitałowej GetBack w ramach odpowiednio jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonych przy założeniu kontynuacji działalności GetBack S.A. i Grupy Kapitałowej GetBack, podjął decyzję o jego przekazaniu do publicznej wiadomości. Wstępna szacunkowa skonsolidowana strata netto Grupy Kapitałowej GetBack za rok 2017 wyniesie – zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta na dzień 21 maja 2018 r. – ok. 1,2 mld zł.

Emitent jednocześnie wskazuje, że zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji – stosując zasadę ostrożności – dokonał korekt i odpisów aktualizujących na aktywa Grupy Kapitałowej GetBack w tym: portfele wierzytelności; wartości niematerialne; inne aktywa oraz utworzył rezerwy zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 37 w celu zapewnienia rzetelności sprawozdania finansowego. W zakresie wyceny portfeli wierzytelności Emitent określając wartość godziwą portfeli wierzytelności zastosował metodologię „stress – test” . Na wyżej wskazaną stratę składają się następujące czynniki w nawiasie został podany ich udział procentowy w stracie: Portfele wierzytelności 64%; Wartość firmy oraz wartości niematerialne 21%; Rezerwy, zobowiązania warunkowe 11%, oraz udział w jednostkach stowarzyszonych 4%.

Emitent zastrzega przy tym to, że podany wyżej wstępny szacunkowy wynik finansowy może ulec zmianie.

Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za 2017 rok zostaną przekazane w jednostkowym raporcie Emitenta oraz w skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej GetBack za rok 2017, o których to raportów publikacji Emitent informował w treści raportu bieżącego 71/2018 z dnia 21 maja 2018 r.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu

Bożena Solska – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej