16 marca 2018

16 marca 2018, NUMER RAPORTU ESPI 24/2018 – Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego obligacji serii PP6.

Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego obligacji serii PP6.

 

Zarząd Getback S.A. („GetBack„) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji, że zgodnie z Uchwałą nr 256/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW„) z dnia 16 marca 2018 r. („Uchwała GPW„), Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 20 marca 2018 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 121.479 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) obligacji na okaziciela serii PP6 („Obligacje„) wyemitowanych przez GetBack, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLGTBCK00396”.

Jednocześnie GetBack informuje, że zgodnie z Uchwałą GPW, Obligacje notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „GBK0921”.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej