19 kwietnia 2024

19 KWIETNIA 2024, NUMER RAPORTU 11/2024 – Złożenie pozwu przeciwko Colonnade Insurance S.A. oraz Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce i TUiR Allianz Polska S.A.

Zarząd Spółki Capitea S.A. (dalej: Capitea lub Emitent), w związku z ustaniem przesłanek opóźnienia informacji poufnej, o których mowa w art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE przekazuje do publicznej wiadomości informację o złożeniu w dniu 29 grudnia 2023 r., do Sądu Okręgowego w Warszawie, pozwów o zapłatę przeciwko Colonnade Insurance S.A. oraz Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce i TUiR Allianz Polska S.A. o zapłatę łącznie kwot 62.355.510,48 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Podstawą pozwu jest dochodzenie przez Capitea od pozwanych zapłaty na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia i wystawionej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu. Powództwo dotyczy wyrządzonych Spółce szkód.

Jednocześnie, z chwilą złożenia pozwu do Sądu Okręgowego, Zarząd Capitea podjął decyzję o opóźnieniu przekazania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. W dniu dzisiejszym (tj. 19 kwietnia 2024 r.) Capitea weszła w posiadanie informacji o wykonaniu w dniu 18 kwietnia 2024 r. przez sąd zarządzenia o doręczeniu pozwanym odpisów pozwu.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Daniel Ofiara – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 11:18

Pozostałe raporty:
2024
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej