03 lutego 2023

3 LUTEGO 2023, NUMER RAPORTU ESPI 7/2023 – Publikacja opóźnionej informacji poufnej. Złożenie pozwu przeciwko Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ z/s w Warszawie

Zarząd Spółki Capitea S.A. (dalej: Capitea lub Emitent), w związku z ustaniem przesłanek opóźnienia informacji poufnej, o których mowa w art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE przekazuje do publicznej wiadomości informację o złożeniu w dniu 30 grudnia 2022 r., do Sądu Okręgowego w Warszawie, pozwu o zapłatę przeciwko  Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ z/s w Warszawie (RFI: 908), na kwotę 84.998.585,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Podstawą pozwu jest dochodzenie przez Capitea wierzytelności względem Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ z/s w Warszawie w kwocie 84.998.585,00 zł, na którą składa się roszczenie z tytułu równowartości zasądzonych w toku postępowań sądowych kosztów zastępstwa procesowego oraz przyznanych przez komorników kosztów zastępstwa prawnego w ramach postępowań egzekucyjnych.

Jednocześnie, z chwilą złożenia pozwu do Sądu Okręgowego, Zarząd Capitea podjął decyzję o opóźnieniu przekazania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. W dniu dzisiejszym (tj. 3 lutego 2023 r.) Capitea weszła w posiadanie informacji od Pełnomocnika Emitenta o doręczeniu pozwanemu odpisu pozwu w dniu 2 lutego 2023 r.

W związku z wyżej wskazanym doręczeniem odpisu pozwu pozwanemu, ziściła się jedna z określonych przez Emitenta przesłanek ujawnienia informacji poufnej, co uzasadnia przekazanie powyższej informacji do publicznej wiadomości.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Targowski – Prokurent

 

Godzina publikacji raportu: 17:02

Pozostałe raporty:
2023
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej