25 kwietnia 2018

25 kwietnia 2018, NUMER RAPORTU ESPI 50/2018 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd GetBack S.A. („GetBack”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 ustawy  Kodeks spółek handlowych („KSH”), w związku z otrzymanym od DNLD Holdings S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu – akcjonariusza GetBack posiadającego na dzień złożenia żądania 60.070.558 akcji GetBack – żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack sporządzonym w trybie art. 400 § 1 KSH,  zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 maja 2018 r., na godzinę 10.30, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: Hotel Sofitel Warsaw Victoria, ul. Królewska 11, 00-065 Warszawa. Jednocześnie mając na uwadze niemożliwość zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie wskazanym przez akcjonariusza, Zarząd GetBack zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w najbliższym możliwym terminie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.getbacksa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace,  w zakładce „Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie 22.05.2018 r.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie
 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu
  • Mariusz Brysik – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej