16 kwietnia 2021

16 kwietnia 2021, NUMER RAPORTU ESPI 11/2021 Opóźniona informacja poufna zawarcie porozumień w sprawie rozliczeń wzajemnych roszczeń z funduszami: LUMEN Profit 14 NSFIZ, LUMEN Profit 15 NSFIZ, LUMEN Profit 16 NSFIZ i LUMEN Profit 18 NSFIZ

Zarząd GetBack S.A. („Emitent”), w związku ze ziszczeniem się warunków zawieszających, informuje o zawarciu w dniu 17 marca 2021 r. czterech porozumień w sprawie rozliczeń wzajemnych roszczeń. Stronami każdego z porozumień są: Emitent, IPOPEMA TFI S.A., Kancelaria Prawna Mariusz Brysik Sp.K. oraz odpowiednio osobno dla każdego z porozumień: LUMEN Profit 14 NSFIZ, LUMEN Profit 15 NSFIZ, LUMEN Profit 16 NSFIZ i LUMEN Profit 18 NSFIZ („Fundusze LP”).

W każdym z porozumień z Funduszem LP, strony uzgodniły pod warunkami zawieszającymi przewidzianymi treścią każdego z porozumień, m.in. że:

(i) Fundusz LP przekaże Emitentowi określone kwoty wynikające z roszczeń związanych z obsługą prawną Funduszu LP zaś Emitent zrzeknie się roszczeń względem Funduszu LP związanych z obsługą prawną Funduszu LP, w zakresie nie podlegającym zaspokojeniu na podstawie każdego z Porozumień Łączna kwota podlegająca zapłacie przez Fundusze LP na podstawie wszystkich ww. porozumień to kwota 4.525.898,32 PLN,

(ii) Emitent złoży żądanie wykupu posiadanych przez niego podporządkowanych certyfikatów inwestycyjnych w danym Funduszu LP (podporządkowanych w rozumieniu art. 190 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi), przy czym opłata należna Funduszowi LP za ten wcześniejszy wykup będzie równa wartości tych certyfikatów inwestycyjnych na dzień ich wykupu,

(iii) Fundusz LP złoży oświadczenie o zrzeczeniu się kary umownej o zapłatę której Funduszy LP złożył powództwo, opisane w raporcie bieżącym Emitenta nr 66/2019 z dnia 6 września 2019 r.,

(iv) Fundusz LP zrzeknie się roszczeń o wypłatę przez Emitenta świadczeń na rzecz Funduszu LP przewidzianych układem.

W ocenie Emitenta realizacja ww. porozumień ma pozytywny wpływ na zdolność Emitenta do realizacji układu z wierzycielami.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 23:56

Pozostałe raporty:
2021
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej