19 października 2022

19 PAŹDZIERNIKA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 30/2022 – Odzyski za III kwartał 2022 r.

Zarząd Capitea S.A. („Emitent”) przekazuje informację na temat odzysków zrealizowanych w III kwartale 2022 r. oraz narastająco w okresie I – III kwartał 2022 r. przez Grupę Kapitałową Capitea.

Odzyski Grupy Kapitałowej Emitenta w III kwartale 2022 r. wyniosły 37 313 278 PLN.

 

mln PLN

III kwartał 2022 III kwartał 2021 Dynamika zmian
37,3 44,6 84%
mln PLN
I – III kwartał 2022 I – III kwartał 2021 Dynamika zmian
122,4 143,5 85%

 

Zarząd Emitenta informuje, że ujemna dynamika odzysków jest zjawiskiem normalnym w sytuacji, w której Emitent oraz podmioty z grupy kapitałowej Emitenta, tj. fundusze inwestycyjne, których Emitent jest jedynym uczestnikiem – zasadniczo odmiennie niż inne podmioty działające na rynku windykacji wierzytelności nieregularnych – nie prowadzą działalności inwestycyjnej polegającej na systematycznym nabywaniu portfeli wierzytelności nieregularnych w skali umożliwiającej utrzymanie wysokości odzysków.

Standardowy rozkład krzywej odzysków z portfeli wierzytelności nieregularnych charakteryzuje się tym, że portfele nabyte w przeszłości ulegają stopniowemu starzeniu, co przekłada się na zmniejszanie, wraz z upływem czasu, wysokości spłat uzyskiwanych w rezultacie podejmowanych czynności windykacyjnych.

Zarząd Emitenta informuje, że opisane powyżej założenie dotyczące zmniejszających się (co do zasady), wraz z upływem czasu, odzysków z portfeli wierzytelności nieregularnych będących własnością funduszy inwestycyjnych, których Emitent jest jedynym uczestnikiem, zostało uwzględnione w założeniach finansowych układu z wierzycielami, którego stroną jest Emitent.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Targowski – Prokurent

 

Godzina publikacji raportu: 16:03

Pozostałe raporty:
2022
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej