28 stycznia 2020

28 STYCZNIA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 4/2020 Opóźniona informacja poufna – Porozumienia z LARTIQ TFI SA

Opóźniona informacja poufna – Porozumienia z LARTIQ TFI SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR – zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, iż na podstawie zawartych w dniu 23 grudnia 2019r. porozumień z Lartiq TFI S.A. _dalej „Lartiq”_, strony w wyniku wzajemnie poczynionych ustępstw rozwiązały zaistniały pomiędzy stronami spór związany z zawartą umową świadczenia usług obsługi portfeli inwestycyjnych z dnia 9 sierpnia 2017r. _dalej „Umowa Ramowa”_, na podstawie, której Emitent wypłacił na rzecz Lartiq kwotę 49.200.000 PLN _”Wynagrodzenie”_, gdzie związku z Umową Ramową Lartiq wystąpił przeciwko Emitentowi z powództwem do Sadu Okręgowego w Warszawie o ustalenie stosunku prawnego z tytułu Umowy Ramowej _informacja podana w raporcie bieżącym 17/2019 z dnia 18 marca 2019r._, zaś Emitent wystąpił z powództwem o zwrot Wynagrodzenia do Sadu Okręgowego w Warszawie _informacja podana w raporcie bieżącym 75/2019 z dnia 30 października 2019r._

W wyniku zawartych porozumień Lartiq przekazał na rzecz Grupy Kapitałowej Emitenta kwotę 40.000.000 PLN, gdzie kwota ta może ulec podwyższeniu o maksymalnie 2.000.000 PLN po spełnieniu warunków przywidzianych ww. porozumieniami. Wyczerpują one wzajemne roszczenia pomiędzy Emitentem a Lartiq z tytułu Umowy Ramowej.

Ponadto na skutek dojścia do skutku ww. porozumień Lartiq oraz Emitent, zrzekły się wzajemnych roszczeń oraz zobowiązały się do podjęcia czynności niezbędnych do skutecznego cofnięcia wszystkich pozwów w postępowaniach sądowych, które strony wytoczyły przeciwko sobie.

Emitent informuje, że na skutek realizacji porozumień Emitent odzyskał łącznie 42% wszystkich środków, których odzyskanie z tzw. „Roszczeń” _opisanych w Planie Restrukturyzacyjnym_ założono na potrzeby realizacji Układu. Łącznie z wcześniej zawartymi przez Emitenta ugodami, realizacja porozumień, będzie skutkować odzyskaniem łącznie 46% wszystkich środków z Roszczeń.

Emitent zamierza przeznaczyć ww. środki na zaspokojenie wierzytelności układowych, zgodnie z układem zatwierdzonym postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 6 czerwca 2019 r _dalej „Postanowienie”_ , pod warunkiem jego uprawomocnienia.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż Postanowienie, pozostaje nieprawomocne na skutek złożonego przez jednego z wierzycieli zażalenia, o czym Emitent informował raportem bieżącym z dnia 15 stycznia 2020 nr 1/2020.

Podpisy osób reprezentujących emitenta:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 23:17

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej