11 kwietnia 2019

11 KWIETNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 29/2019 Powołanie Pani Pauliny Pietkiewicz w skład zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji jako Członka Zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji

Powołanie Pani Pauliny Pietkiewicz w skład zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji jako Członka Zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_ informuje o powołaniu przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2019 r. Pani Pauliny Pietkiewicz w skład Zarządu Spółki. Pani Paulina Pietkiewicz – z dniem 10 kwietnia 2019 r. – została powołana do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. Pani Paulina Pietkiewicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze _jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jak również posiada French & European Law Diploma from l’Université de Poitiers_; Pani Paulina Pietkiewicz jest dyrektorem operacyjnym w Abris Capital Partners, który to dyrektor odpowiada za wykonanie transakcje, jak również za zapewnienie funkcji zgodności. Uprzednio Pani Paulina Pietkiewicz pracowała w PTE Nordea S.A., a także w spółkach zajmujących się zarządzaniem aktywami w ramach grup kapitałowych PZU i Credit Suisse. Pani Paulina Pietkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, Pani Paulina Pietkiewicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej wobec Spółki osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Paulina Pietkiewicz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej