19 listopada 2022

19 LISTOPADA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 32/2022 – Publikacja opóźnionej informacji poufnej. Złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przeciwko mBank S.A. z/s w Warszawie

Zarząd Spółki Capitea S.A. (dalej: Capitea lub Emitent), w związku z ustaniem przesłanek opóźnienia informacji poufnej, o których mowa w art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE przekazuje do publicznej wiadomości informację o złożeniu w dniu 31 grudnia 2021 r., do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przeciwko mBank S.A. z/s w Warszawie na kwotę 21.364.545 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Podstawą zawezwania jest odszkodowanie za szkodę wyrządzoną Capitea na skutek nieprawidłowej realizacji obowiązków mBank S.A. z/s w Warszawie określonych przepisami Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz postanowieniami umowy z dnia 2 grudnia 2016 r. o wykonywanie funkcji depozytariusza, skutkującej wykupami zrealizowanymi według błędnej _zawyżonej_ wyceny wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Universe NSFIZ oraz Universe 2 NSFIZ.

Przyczyną uzasadniającą opóźnienie przekazania informacji poufnej była okoliczność, że niezwłoczne ujawnienie informacji poufnej mogłoby naruszyć uzasadniony interes Capitea. Emitent, opóźniając podanie informacji o złożeniu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej do wiadomości publicznej, oczekiwał możliwości prowadzenia z przeciwnikiem rozmów i negocjacji ugodowych w poufności, która to poufność w ocenie Capitea mogła być kluczowym warunkiem ich powodzenia, w szczególności z punktu widzenia podmiotu, którego zawezwanie dotyczy.

Emitent chciał zapewnić przestrzeń do negocjacji wolną od dywagacji, nacisków czy komentarzy w przestrzeni publicznej, które mogły zniweczyć wszelkie działania podejmowane w celu polubownego rozstrzygnięcia roszczeń przysługujących Capitea. Reasumując, w ocenie Emitenta, poufność negocjacji mogła być kluczowym warunkiem ich sukcesu. W dniu 18 listopada 2022 r. pełnomocnik Capitea przekazał informację o stwierdzeniu przez sąd braku zawarcia ugody. Zarząd Capitea, po analizie otrzymanych informacji, w dniu 19 listopada 2022 r. postanowił o niepodejmowaniu żadnych dalszych prób negocjacji ugodowych z mBank S.A. z/s w Warszawie, co uzasadnia przekazanie powyżej informacji do publicznej wiadomości.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Targowski – Prokurent

 

Godzina publikacji raportu: 21:08

Pozostałe raporty:
2022
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej