01 sierpnia 2018

1 SIERPNIA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 105/2018 Wystąpienie z wnioskiem do Rady Wierzycieli o udzielenie przez Radę Wierzycieli zezwolenia na umorzenie przyspieszonego postępowania układowego

Wystąpienie z wnioskiem do Rady Wierzycieli o udzielenie przez Radę Wierzycieli zezwolenia na umorzenie przyspieszonego postępowania układowego
 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
 

Treść raportu:

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ informuję o wystąpieniu przez Emitenta do Rady Wierzycieli ustanowionej w przyspieszonym postępowaniu układowym Emitenta z wnioskiem o udzielenie przez Radę Wierzycieli zezwolenia na umorzenie przyspieszonego postępowania układowego. Emitent informuje, że motywem do powyższego wystąpienia była okoliczność wynikająca z art. 325 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne _tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1508, ze zm._, zgodnie z którą sąd umarza postępowanie restrukturyzacyjne jeżeli dłużnik wniósł o umorzenie postępowania i zezwoliła na to rada wierzycieli. Emitent wystąpił do Rady Wierzycieli o podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia przez Radę Wierzycieli zezwolenia na umorzenie przyspieszonego postępowania układowego do dnia 06 sierpnia 2018 r. Emitent nie później niż w dniu 06 sierpnia 2018 r., jeśli otrzyma zgodę Rady Wierzycieli, planuje złożyć w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wniosek o umorzenie przyspieszonego postępowania układowego oraz żądanie otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Emitenta. Warunkiem formalnym do rozpatrzenia wniosku Emitenta o umorzenie przyspieszonego postępowania układowego oraz otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Emitenta, jest wyrażenie przez Radę Wierzycieli zezwolenia na umorzenie przyspieszonego postępowania układowego.Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _WE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014 r._.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Paulina Pietkiewicz – Członek RN oddelegowany do Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej