02 grudnia 2019

2 GRUDNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 81/2019 Złożenie przez Getback S.A. w restrukturyzacji aktualizacji Informacji o realizacji Planu Restrukturyzacji

Złożenie przez Getback S.A. w restrukturyzacji aktualizacji Informacji o realizacji Planu Restrukturyzacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Getback S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ informuje o złożeniu w dniu 2 grudnia 2019 r. do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych prowadzącego przyspieszone postępowanie układowe wobec Emitenta, informacji o realizacji Planu Restrukturyzacji będącego podstawą układu zatwierdzonego postawieniem ww. sądu z dnia 6 czerwca 2019 r. _”Układ”_ wraz z jego aktualizacją _”Plan Restrukturyzacji”_. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że Plan Restrukturyzacji został złożony w dniu 2 grudnia 2019 również do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, który to sąd rozpoznaje zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu z dnia 6 czerwca 2019 r.W ocenie Zarządu Emitenta informacje przedstawione w Planie Restrukturyzacji – według stanu na dzień jego złożenia – uprawdopodobniają realizację Układu przez Emitenta w stopniu wyższym niż istniejący na datę wydania ww postanowienia o zatwierdzeniu Układu.

Emitent przedstawił w Planie Restrukturyzacji informacje dotyczące efektów najważniejszych działań restrukturyzacyjnych zrealizowanych w terminie do jego złożenia, w szczególności:
_1_ Rezultat rozliczenia transakcji z Hoist Finance AB oraz dezinwestycji operacji zagranicznych Emitenta, których wynik był bardziej korzystny niż założenia z pierwotnego Planu Restrukturyzacji przedstawionego w marcu 2019 r.:
a. przeprowadzenie transakcji z Hoist Finance AB pozwalającej na spłatę 240,5 mln zł części zobowiązań zabezpieczonych na portfelach wierzytelności funduszy których uczestnikiem jest Emitent i certyfikatach inwestycyjnych funduszy Emitenta _”Zobowiązania Zabezpieczone”_ przy jednoczesnym wygenerowaniu 116 mln zł wpływów z powyższej transakcji,
b. wygenerowanie 37,8 mln zł z dezinwestycji operacji zagranicznych i zwrotów kaucji;
_2_ Informację o zmianie strategii w zakresie dalszej sprzedaży portfeli wierzytelności tj. wycofaniu się z planów sprzedaży i kontynuacji na tych aktywach działalności windykacyjnej – na skutek braku korzystnych ekonomicznie ofert zakupu;
_3_ Efekty działalności windykacyjnej oraz porządkowania stanu prawnego i ekonomicznego portfeli, na skutek czego Emitent wygenerował nadwyżki na działalności operacyjnej w kwocie 83,1 mln zł po uwzględnieniu kosztów inicjowania postępowań sądowych dotyczących wierzytelności w wysokości 29 mln zł;
_4_ Informację o redukcji miesięcznych kosztów działalności Emitenta z ponad 17 mln w maju 2018 r. do poziomu 7 mln zł obecnie, co stanowi wynik o 20% lepszy niż zakładał pierwotny Plan Restrukturyzacji;
_5_ Najnowsze prognozy odzysków oraz kosztów działalności windykacyjnej uwzględniające:
a. wdrażanie nowej strategii windykacyjnej, uwzględniającej nowe regulacje prawne,
b. wyniki zakończonego procesu audytu jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2018 opublikowanych w dniu 7 listopada 2019 r.
c. wpływ zmiany Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzającego funduszami na skutek utraty zezwolenia administracyjnego przez Saturn TFI S.A., w tym przejściowy spadek odzysków w funduszach zarządzanych uprzednio przez Saturn TFI S.A. oraz planowany okres odbudowy odzysków do poziomów historycznych z 2018 r.;
_6_ Efekty negocjacji z wierzycielami Zobowiązań Zabezpieczonych skutkujących wyższym, dodatkowym poziomem redukcji w stosunku do pierwotnego Planu Restrukturyzacji, uwzględniających:
a. spłatę wierzycieli Zobowiązań Zabezpieczonych i innych wierzycieli funduszy Emitenta oraz spółek zależnych Emitenta, poza transakcją wskazaną w pkt. 1 lit. a. powyżej, na kwotę 75,9 mln zł,
b. negocjacje z Wierzycielami Zobowiązań Zabezpieczonych , wierzycielami funduszy Emitenta oraz spółek zależnych Emitenta, skutkujące łącznym poziomem redukcji wartości tych zobowiązań o 137,2 mln zł;
_7_ Podsumowanie działań w zakresie roszczeń Emitenta względem podmiotów trzecich, które działaniami podejmowanymi w okresie do kwietnia 2018, wyrządziły Emitentowi szkody majątkowe _”Roszczenia”_, skutkujące podpisaniem porozumień z efektem finansowym po stronie wpływów gotówkowych, bądź redukcji wierzytelności o wartości 4,4 mln zł.

W efekcie powyższych działań prognozowana rezerwa wykonania Układu stanowiąca nadwyżkę wpływów z działalności operacyjnej, dezinwestycji oraz roszczeń nad kosztami oraz spłatą wierzycieli pozaukładowych oraz układowych wzrosła o 24,7 mln zł w stosunku do zakładanej w pierwotnym Planie Restrukturyzacji. Powyższa kwota obejmuję środki pieniężne Emitenta, spółek zależnych Emitenta oraz funduszy, w których Emitent jest jedynym uczestnikiem.

Przedłożony Plan Restrukturyzacji zakłada, że nadwyżka środków pieniężnych wygenerowana przez Emitenta w trakcie realizacji Układu zostanie wykorzystana w następujący sposób:
– kwota 25 mln zł, po prawomocnym zatwierdzeniu układu, zostanie przeznaczona na przyspieszenie płatności pierwszych dwóch rat,
– pozostała kwota stanowić będzie rezerwę na pokrycie wydatków nie ujętych w Planie Restrukturyzacji.

Ponadto, zgodnie z warunkami Układu, niezwłocznie po jego prawomocnym zatwierdzeniu – w celu zabezpieczenia wierzytelności objętych układem przysługujących wierzycielom należącym do Grupy 1, Grupy 2, Grupy 3, Grupy 4, Grupy 6 i Grupy 7 – Emitent ustanowi zastaw rejestrowy na swoim majątku.

Jednocześnie, według informacji zawartych w Planie Restrukturyzacji:
_1_ Emitentowi do spłaty w ramach Układu pozostanie:
a. 245,7 mln zł Zobowiązań Zabezpieczonych oraz zobowiązań funduszy oraz spółek zależnych Emitenta,
b. 604,6 mln zł zobowiązań układowych po redukcji, zgodnie z zawartym Układem;
_2_ Emitent, w trakcie dalszej realizacji Układu zakłada:
a. wykorzystanie obecnego poziom nadwyżek środków pieniężnych Emitenta, funduszy Emitenta i spółek zależnych Emitenta w łącznej kwocie 210,5 mln zł _znajdujących się przede wszystkim w posiadaniu funduszy Emitenta_ – stanowiących dochody z bieżącej działalności Emitenta, działalności funduszy zarządzanych przez Emitenta oraz spółek zależnych Emitenta,
b. wygenerowanie dalszych przychodów w zakresie Roszczeń na poziomie 95,6 mln zł,
c. wygenerowanie 623,8 mln zł nadwyżki finansowej z działalności operacyjnej z windykacji portfeli wierzytelności należących do funduszy Emitenta _wartość tych portfeli wynosi wg stanu na 30 listopada 2019 r. wynosi 609,7 mln zł_.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu

Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej