06 października 2022

6 PAŹDZIERNIKA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 28/2022 – Otrzymanie przez Emitenta odpisu wniosku Altus S.A. z/s w Warszawie o zawezwanie do próby ugodowej

Zarząd Capitea S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 5 października 2022 r. Emitent otrzymał z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie odpis wniosku złożonego przez Altus S.A. z/s w Warszawie („Altus”) o zawezwanie Emitenta do próby ugodowej na kwotę 595.030.710,32 zł wraz z odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia doręczenia Emitentowi odpisu wniosku („Wniosek”). Jak wskazano w uzasadnieniu Wniosku, jego podstawą – zdaniem Altus – mają być roszczenia o wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu rzekomych strat rzeczywistych poniesionych przez Altus oraz utraconych przez Altus korzyści na skutek cofnięcia Altus przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na prowadzenie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, za które rzekomo – zdaniem Altus – Emitent ponosi odpowiedzialność.

Emitent informuje, że roszczenia Altus sformułowane we Wniosku nie mają jakichkolwiek podstaw prawnych ani faktycznych, w związku z czym Emitent ich nie uznaje, zarówno co do zasady, jak i wysokości.

Emitent zamierza odmówić zawarcia ugody.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 10:36

Pozostałe raporty:
2022
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej