19 lipca 2018

19 LIPCA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 100/2018 Złożenie przez Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wobec GetBack S.A. w restrukturyzacji oświadczenia woli o rozwiązaniu Umowy Ramowej

Złożenie przez Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wobec GetBack S.A. w restrukturyzacji oświadczenia woli o rozwiązaniu Umowy Ramowej  

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ informuje, że w dniu 19 lipca 2018 r. do Emitenta zostały doręczone – złożone na piśmie – oświadczenia woli spółki Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie _”Trigon”_ w przedmiocie rozwiązania przez Trigon – ze skutkiem natychmiastowym – umowy ramowej na świadczenie usług obsługi portfeli inwestycyjnych z dnia 09 sierpnia 2017 r., łączącej Trigon z Emitentem _”Umowa Ramowa”_, o której to Umowie Ramowej Emitent informował w treści raportu bieżącego nr 84/2017 z dnia 09 sierpnia 2017 r.Trigon wskazał w treści powołanego wyżej rozwiązania to, iż w ocenie Trigon rozwiązanie Umowy Ramowej następuje z uwagi na fakt rozwiązania wszystkich umów łączących Trigon z Emitentem.
W ocenie Emitenta Umowa Ramowa może być nieważna z mocy prawa, w szczególności z uwagi na wadę wskazaną w Art. 58 ustawy Kodeks cywilny.Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _WE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014_.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu
Paulina Pietkiewicz – Członek RN oddelegowany do Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej