02 sierpnia 2022

2 SIERPNIA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 25/2022 – Aktualizacja informacji o realizacji przyspieszonej płatności 5. raty układowej oraz części 6 raty układowej

Zarząd Capitea S.A. („Emitent”, „Spółka”), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 9/2022 z dnia 28 marca 2022 r., przedstawia poniższe informacje.

Emitent zrealizował przyspieszoną wypłatę 5. i 20% z 6. raty układowej wobec bezspornych wierzytelności z tytułu obligacji własnych, wierzycieli handlowych i pracowniczych („Wierzyciele”) na co przeznaczył kwotę 46,25 mln zł, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2022 z dnia 28 marca 2022 r. („Przyspieszona Płatność Układowa”).

Na dzień 28 marca 2022 r. do realizacji całości Przyspieszonej Płatności Układowej pozostała do wypłaty kwota 0,3 mln zł. Emitent w tym dniu szacował, że pozostała do wypłaty kwota Przyspieszonej Płatności Układowej zostanie rozdysponowana do dnia 11 kwietnia 2022 r.

Na datę publikacji niniejszego raportu, z pozostałej do wypłaty kwoty Przyspieszonej Płatności Układowej, Emitent zrealizował wypłaty w łącznej wysokości 0,27 mln zł, zaś łącznie na realizację Przyspieszonej Płatności Układowej przeznaczył kwotę 46,52 mln zł.

Pozostała do wypłaty kwota Przyspieszonej Płatności Układowej w wysokości 0,03 mln zł nie została dotychczas przekazana Wierzycielom z uwagi na brak aktualnych numerów rachunków bankowych.

Spółka informuje, że w dalszym ciągu będzie podejmować czynności zmierzające do ustalenia aktualnych numerów rachunków bankowych Wierzycieli w celu przekazania pozostałej do wypłaty kwoty Przyspieszonej Płatności Układowej. W przypadku braku możliwości aktualizacji danych Wierzycieli, Spółka będzie kierować wnioski do sądu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 21:20

Pozostałe raporty:
2022
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej