15 maja 2018

15 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 67/2018 Informacja na temat istotnej zmiany sytuacji finansowej GetBack S.A.

Informacja na temat istotnej zmiany sytuacji finansowej GetBack S.A.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z realizacją przyjętej polityki informacyjnej GetBack S.A. _”Emitent”_ informuje o powzięciu przez zarząd GetBack S.A. w dniu 15 maja 2018 r. informacji o wstępnym, szacunkowym wyniku finansowym GetBack S.A. i wstępnym szacunkowym wyniku finansowego Grupy Kapitałowej GetBack za 2017 rok, które to wyniki będą znacząco odbiegać in minus od wyników finansowych za rok obrachunkowy 2016 r., a także od wyników finansowych publikowanych w okresach pierwszy do trzeci kwartał roku obrachunkowego 2017 r. Tym samym zarząd GetBack S.A. powziął wiedzę na temat istotnej zmiany sytuacji finansowej GetBack S.A., która to zmiana sprowadza się do pogorszenia sytuacji finansowej GetBack S.A.Emitent w związku z powzięciem przez zarząd GetBack S.A. w dniu 15 maja 2018 roku informacji o wstępnym, szacunkowym wyniku finansowym GetBack S.A. i Grupy Kapitałowej GetBack w ramach odpowiednio jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonych przy założeniu kontynuacji działalności GetBack S.A. i Grupy Kapitałowej GetBack, podjął decyzję o jego przekazaniu do publicznej wiadomości.

Wstępna szacunkowa skonsolidowana strata netto Grupy Kapitałowej GetBack za rok 2017 wyniesie ok. 1 mld zł. Emitent jednocześnie wskazuje, że zarząd GetBack S.A. – stosując zasadę ostrożności – dokonał korekt i odpisów aktualizujących na aktywa Grupy Kapitałowej GetBack w tym: portfele wierzytelności; wartości niematerialne; inne aktywa oraz utworzył rezerwy zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 37 celem zapewnienia rzetelności sprawozdania finansowego. W zakresie wyceny portfeli wierzytelności Emitent określając wartość godziwą portfeli wierzytelności zastosował metodologię „stress – test” . Na wyżej wskazaną stratę składają się następujące czynniki _w nawiasie został podany ich udział procentowy w stracie_: Portfele wierzytelności _60%_; Wartość firmy oraz wartości niematerialne _22%_; Rezerwy, zobowiązania warunkowe _13%_ oraz udział w jednostkach stowarzyszonych _5%_.

Emitent zastrzega przy tym to, że wstępny szacunkowy wynik finansowy może ulec zmianie. Aktualnie Emitent prowadzi na ten temat rozmowy z firmą audytorską.

Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za 2017 rok zostaną przekazane w jednostkowym raporcie GetBack S.A. oraz w skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej GetBack za rok 2017, których publikacja została przewidziana na dzień 21 maja 2018 roku, o czym Emitent informował w treści raportu bieżącego 66/2018 z dnia 15 maja 2018 r.

Osoby reprezentujące podmiot:

Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu

Bożena Solska – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej