26 czerwca 2024

26 CZERWCA 2024, NUMER RAPORTU ESPI 22/2024 – Rezygnacja osoby nadzorującej emitenta

Zarząd Capitea S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu w dniu 26 czerwca 2024 r. informacji o złożeniu przez Pana Adama Rucińskiego rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień 26 czerwca 2024 r.

Pan Adam Ruciński nie wskazał przyczyn rezygnacji.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Daniel Ofiara  – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2024
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej