01 marca 2017

1 MARCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 5/2017 – Podjęcie przez Zarząd decyzji o zamiarze wystąpieniu do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwał na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji Spółki oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu

Podjęcie przez Zarząd decyzji o zamiarze wystąpieniu do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwał na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji Spółki oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.

 

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE MOŻE BYĆ ROZPOWSZECHNIANY, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE I JAPONII ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁOBY REJESTRACJI.

 

Zarząd GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”_ informuje, że w związku z upoważnieniem Zarządu przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu dzisiejszym, Zarząd podjął decyzję o zamiarze wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji Spółki na terytorium Polski oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _”GPW”_. Na moment publikacji niniejszego raportu parametry bądź termin przeprowadzenia ewentualnej oferty nie zostały ustalone.

 

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie ani Japonii. Niniejszy materiał _oraz zawarte w nim informacje_ nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami _U.S. Securities Act of 1933, as amended_ i nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej