30 kwietnia 2018

30 kwietnia 2018, NUMER RAPORTU ESPI 57/2018 – Decyzja o przystąpieniu do prac nakierowanych na sporządzenie dokumentów związanych z restrukturyzacją

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. _”Spółka”; „Emitent”_ informuje, że w dniu 30.04.2018 r. podjął decyzję o przystąpieniu do prac nakierowanych na sporządzenie dokumentów _tj. w szczególności analiz, planów, wniosków, etc._ związanych z restrukturyzacją Emitenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne _Dz.U. z 2017 r., poz. 1508, ze zm._. Powyższa decyzja podyktowana została potrzebą ochrony praw i interesów Spółki, akcjonariuszy oraz kontrahentów Emitenta w obliczu kumulacji zdarzeń zaistniałych w ostatnim czasie, a zakomunikowanych w ostatnich raportach bieżących. Zarząd Emitenta kierując się zatem dobrem Spółki i wszystkich podmiotów pozostających ze Spółka w jakichkolwiek relacjach prawnych i faktycznych podjął działania mające na celu uniknięcie skutku niewypłacalności Spółki. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _WE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014_.

Osoby reprezentujące podmiot:
  • Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu
  • Mariusz Brysik – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej