25 października 2017

25 października 2017, NUMER RAPORTU ESPI 116/2017 – Warunkowa rejestracja akcji serii E spółki Getback S.A. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Warunkowa rejestracja akcji serii E spółki Getback S.A. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Zarząd Getback S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 października 2017 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) podjął uchwałę nr 719/17, w której Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w KDPW 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł każda oraz nadać im kod PLGTBCK00297, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, do którego wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLGTBCK00297.

Zarejestrowanie w KDPW akcji serii E Spółki nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla praw do akcji serii E Spółki oznaczonych kodem PLGTBCK00305, w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji, o której mowa powyżej, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Informacja o zarejestrowaniu akcji serii E Spółki pod kodem PLGTBCK00297 zostanie przekazana w formie komunikatu KDPW.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej