30 kwietnia 2021

30 kwietnia 2021, NUMER RAPORTU ESPI 12/2021 Informacja nt. zawarcia z White Berg TFI S.A. umów o zarządzanie portfelami siedmiu funduszy sekurytyzacyjnych oraz odtajnienie informacji opóźnionej

Zarząd Getback S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 r. ServiceCo S.A. _dawniej Dogmat Systemy S.A._ – spółka zależna Emitenta (o przejęciu nad nią kontroli Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r)., zawarła z White Berg TFI S.A. z/s w Bielsku – Białej siedem umów zlecenia zarządzania:

– całością portfela inwestycyjnego obejmującego sekurytyzowane wierzytelności Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
– całością portfela inwestycyjnego obejmującego sekurytyzowane wierzytelności Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
– całością portfela inwestycyjnego obejmującego sekurytyzowane wierzytelności Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
– całością portfela inwestycyjnego obejmującego sekurytyzowane wierzytelności GetPro Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
– całością portfela inwestycyjnego obejmującego sekurytyzowane wierzytelności EGB Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
– całością portfela inwestycyjnego obejmującego sekurytyzowane wierzytelności Universe 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
– częścią portfela inwestycyjnego obejmującego sekurytyzowane wierzytelności Centauris 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Na mocy wskazanych wyżej umów ServiceCo S.A. będzie odpłatnie zarządzała całością portfela inwestycyjnego ww. funduszy lub, w przypadku Centauris 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, częścią stanowiącą ok. 90% portfela inwestycyjnego Funduszu, w zakresie obejmującym sekurytyzowane wierzytelności. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych na czas nieokreślony. Umowy wchodzą w życie z dniem 4 maja 2021 r.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że z dniem wejścia w życie w/w umów Emitent przestanie być podmiotem zarządzającym portfelami inwestycyjnymi ww. funduszy.

Zarząd Emitenta informuje, iż z uwagi na rozciągnięcie w czasie procesu negocjacyjnego poprzedzającego zawarcie ww. umów, Emitent podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości faktu otrzymania przez ServiceCo S.A. w dniu 15 kwietnia 2021 r. informacji o złożeniu przez White Berg TFI S.A. zawiadomienia do Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze zawarcia umowy, o której mowa w art. 46 ust. 2 a ustawy o funduszach inwestycyjnych, pomiędzy White Berg TFI S.A a spółką zależną Emitenta – ServiceCo S.A.

Zarząd Emitenta zidentyfikował to zdarzenie jako informację poufną z tego względu, że rozpoczynało ono proces negocjowania umów, o których mowa w niniejszym raporcie. Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż przekazanie do publicznej wiadomości wskazanej informacji poufnej w dacie jej wystąpienia mogłoby, w ocenie Emitenta, wywołać wystąpienie negatywnych skutków związanych z wystąpieniem zachowań osób trzecich, które potencjalnie mogłyby zagrozić pozycji Spółki w procesie negocjacyjnym, co mogłoby naruszyć jego słuszny interes. Jednocześnie Emitent informuje, iż informacje przekazane niniejszym raportem konsumują treść wskazanej powyżej opóźnionej informacji poufnej.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 22:32

Pozostałe raporty:
2021
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej