30 maja 2018

30 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 84/2018 Wstępne niezaudytowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GetBack za rok 2017.

Wstępne niezaudytowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GetBack za rok 2017.
 

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
 

Treść raportu:

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_, realizując przyjętą politykę informacyjną Emitenta, niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej wstępne niezaudytowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GetBack za rok 2017. Raport roczny Emitenta za rok 2017 i skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej GetBack za rok 2017 zostaną przekazane w terminie późniejszym, o czym Emitent informował w treści raportu bieżącego 82/2018 z dnia 29 maja 2018 r.Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _WE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014_.
Załączniki
Opis
Wstępne niezaudytowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GetBack za rok 2017

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Przemysław Dąbrowski   Prezes Zarządu
Bożena Solska                Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej