10 czerwca 2024

10 czerwca2024, NUMER RAPORTU 19/2024 – Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 czerwca 2024 r.

Zarząd Capitea Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 8992733884 („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2024 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) przekazuje w załączeniu następujące dokumenty, które będą przedmiotem obrad ZWZ:

1. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023;

2. Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej obejmującej ocenę Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Capitea S.A. za 2023 rok dla Akcjonariuszy Capitea S.A.;

3. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Capitea S.A.;

4. Aneks do Sprawozdania Rady Nadzorczej Capitea S.A. kończący się 31 grudnia 2023 r.

 

Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://capitea.pl/walne-zgromadzenia/zwz-27-06-2024/

Pozostałe raporty:
2024
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej