18 lipca 2018

18 LIPCA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 97/2018 Podjęcie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych

Podjęcie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ informuje, że w dniu 18 lipca 2018 r. podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych nakierowanych na poprawę funkcjonowania działalności Emitenta i grupy kapitałowej Emitenta. Działanie to nakierowane jest na wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji najbardziej pilnego i ważnego aktualnie celu, którym jest uzdrowienie sytuacji Emitenta, istotna jej poprawa, ochrona wierzycieli i interesariuszy Emitenta i grupy kapitałowej Emitenta. Na obecnym etapie przeglądu opcji strategicznych Emitent rozważa różnorakie opcje, w tym w szczególności opcję konwersji zadłużenia na kapitał zakładowy, opcję podwyższenia kapitału zakładowego, opcję sprzedaży poszczególnych aktywów, opcje sprzedaży poszczególnych klas aktywów, pozyskanie znaczącego inwestora. Na chwilę obecną nie zostały podjęte przez Zarząd Emitenta jakiekolwiek decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej. Aktualnie nie ma też pewności odnośnie do tego, czy Zarząd Emitenta podejmie takie decyzje w przyszłości. Zarząd Emitenta będzie przekazywał do publicznej wiadomości wszelkie informacje o przebiegu procesu wyboru opcji strategicznej.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _WE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014_Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej