15 stycznia 2020

15 STYCZNIA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 1/2020 Złożenie przez Getback S.A. w restrukturyzacji aktualizacji informacji o realizacji Planu Restrukturyzacji

Złożenie przez Getback S.A. w restrukturyzacji aktualizacji informacji o realizacji Planu Restrukturyzacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Getback S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ informuje o złożeniu w dniu 15 stycznia 2020 r. do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych prowadzącego przyspieszone postępowanie układowe wobec Emitenta, pisma zawierającego informacje w zakresie realizacji Planu Restrukturyzacji, będącego podstawą układu zatwierdzonego postawieniem ww. sądu z dnia 6 czerwca 2019 r. _”Układ”_, aktualizującego część danych zawartych w Planie Restrukturyzacji Emitenta _”Informacja aktualizująca”_.W ocenie Zarządu Emitenta, informacje przedstawione w Informacji aktualizującej – według stanu na dzień jego złożenia – uprawdopodobniają realizację Układu przez Emitenta w stopniu istotnie wyższym niż istniejący na datę wydania ww. postanowienia o zatwierdzeniu Układu.

Emitent przedstawił w Informacji aktualizującej dane dotyczące efektów działań restrukturyzacyjnych zrealizowanych w okresie od 2 grudnia 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. dotyczących efektów negocjacji z wierzycielami posiadającymi zobowiązania zabezpieczone na portfelach wierzytelności funduszy, których uczestnikiem jest Emitent i certyfikatach inwestycyjnych funduszy Emitenta _”Zobowiązania Zabezpieczone”_ skutkujących dodatkowym – wyższym niż pierwotnie założony – poziomem redukcji, w stosunku do zaktualizowanego Planu Restrukturyzacji złożonego w dniu 2 grudnia 2019 r., uwzględniającym:

a_ spłatę wierzycieli Zobowiązań Zabezpieczonych i innych wierzycieli funduszy Emitenta oraz spółek zależnych Emitenta na kwotę 145,2 mln zł _poza transakcją z Hoist Finance AB_,
b_ negocjacje z Wierzycielami Zobowiązań Zabezpieczonych, wierzycielami funduszy Emitenta oraz spółek zależnych Emitenta, skutkujące łącznym poziomem redukcji wartości tych zobowiązań o 175,1 mln zł.

Emitent podtrzymuje, że nadwyżka środków pieniężnych _ponad kwotę środków niezbędnych do spłaty zobowiązań przewidzianych w Planie Restrukturyzacyjnym_ wygenerowana przez Emitenta w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, a następnie w trakcie realizacji Układu zostanie wykorzystana w następujący sposób:

– kwota w wysokości co najmniej 25 mln zł, po prawomocnym zatwierdzeniu Układu, zostanie przeznaczona na przyspieszenie płatności pierwszych dwóch rat układowych,
– pozostała kwota stanowić będzie rezerwę na pokrycie wydatków nie ujętych w Planie Restrukturyzacji.

Jednocześnie, według informacji zawartych w Informacji aktualizującej, Emitentowi do spłaty w ramach Układu pozostało:

a_ 138,5 mln zł Zobowiązań Zabezpieczonych oraz zobowiązań funduszy oraz spółek zależnych Emitenta,
b_ 604,6 mln zł zobowiązań układowych po redukcji, zgodnie z zawartym Układem.
Emitent podtrzymuje, iż powyższe zobowiązania zostaną zaspokojone przez Emitenta przede wszystkim ze środków wygenerowanych z działalności operacyjnej w obszarze windykacji portfeli wierzytelności należących do funduszy Emitenta oraz środków pochodzących z zaspokojenia roszczeń Emitenta względem podmiotów trzecich, które swoimi działaniami, podejmowanymi w okresie do kwietnia 2018 roku, wyrządziły Emitentowi szkody majątkowe.

Jednocześnie, w przedmiocie czterech zażaleń jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych na postawienie ww. sądu z dnia 6 czerwca 2019 r. o zatwierdzeniu Układu _”Postanowienie”_, Emitent informuje, że:

a_ dwa zażalenia zostały prawomocnie oddalone _postanowieniami z dnia 20 grudnia 2019 roku_ przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu, który podzielił argumentację przedstawianą przez Emitenta, zarówno w toku przyspieszonego postępowania układowego jak i w odpowiedziach na te zażalenia,

b_ jedno zażalenie zostało cofnięte przez wierzyciela, który wniósł to zażalenie, w związku z czym Sąd Okręgowy we Wrocławiu postanowieniem z dnia 10 grudnia 2019 roku, umorzył postępowanie wywołane przedmiotowym zażaleniem,

c_ czwarte – ostatnie zażalenie, wniesione przez wierzyciela – osobę fizyczną, będącą jednocześnie pełnomocnikiem zastępcy członka Rady Wierzycieli Emitenta, zostało postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 30 grudnia 2019 roku, doręczonym pełnomocnikowi Emitenta 13 stycznia 2020 roku, odrzucone. Postanowienie ww. sądu w tym zakresie, nie jest jeszcze jednak postanowieniem prawomocnym.

Tym samym należy stwierdzić, że uprawomocnienie się postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 6 czerwca 2019 r. o zatwierdzeniu Układu, a więc rozpoczęcie przez Emitenta spłat wierzytelności objętych Układem, zależy obecnie wyłącznie od rozstrzygnięcia kwestii stricte formalnych związanych z zażaleniem, o którym mowa w pkt c_ powyżej.

W opinii Emitenta, ewentualnie wniesione środki zaskarżenia dotyczące postanowienia o odrzuceniu zażalenia, o którym mowa w pkt c_ powyżej, nie będą skuteczne i nie doprowadzą do zmiany treści zaskarżonego postanowienia.
Jednocześnie Emitent nie jest w stanie określić terminu, w jakim postanowienie o zatwierdzeniu Układu stanie się postanowieniem prawomocnym.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu

Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 16:21

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej