24 października 2017

24 października 2017, NUMER RAPORTU ESPI 114/2017 – Zawiadomienie o zmianie liczby głosów w GetBack S.A.

Zawiadomienie o zmianie liczby głosów w GetBack S.A.

 

Zarząd Getback S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 października 2017 r. Spółka otrzymała od DNLD L.P. z siedzibą w St. Helier, Jersey, DNLD Cooperatief U.A. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia) oraz DNLD Holdings B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia) zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, posiadanych przez DNLD Holdings B.V. bezpośrednio, a przez DNLD L.P oraz DNLD Cooperatief U.A. pośrednio, poniżej 75% ogólnej liczby głosów.]

Do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów doszło w związku z rejestracją przez sąd rejestrowy w dniu 23 października 2017 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach którego wyemitowano 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,05 PLN, które były przedmiotem oferty publicznej Spółki.

W wyniku rejestracji, o której mowa powyżej, udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, którymi dysponuje bezpośrednio DNLD Holdings B.V., a pośrednio DNLP L.P. oraz DNLD Cooperatief U.A. uległ zmniejszeniu z 75,002% do 60,07% głosów.

Spółka w załączeniu przekazuje treść otrzymanych zawiadomień.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Mariusz Brysik – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej