02 listopada 2020

2 LISTOPADA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 39/2020 Doręczenie decyzji administracyjnej KNF z dnia 30 października 2020 r.

Zarząd Getback S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 2 listopada 2020 r.) pełnomocnikowi Spółki doręczono odpis decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: ”KNF”) z dnia 30 października 2020 r.

Na mocy tej decyzji KNF cofnęła zezwolenie na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego, które było udzielone Spółce przez KNF decyzją z dnia 24 września 2012 r., a ponadto nałożyła na Spółkę karę pieniężną w wysokości 50.000 zł („Decyzja”).

Decyzja  nie jest ostateczna i nie ma rygoru natychmiastowej wykonalności.  Spółka nie zgadza się z uzasadnieniem wydanej Decyzji i złoży od niej odwołanie.

Powyższe oznacza, że Spółka nie utraciła zezwolenia i nadal może prowadzić działalność polegającą na zarządzaniu wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych.

W opinii Spółki Decyzja, w jej obecnej formie i na obecnym etapie, nie ma negatywnego wpływu na realizację układu z wierzycielami.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu

Radosław Barczyński – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 20:09

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej