31 maja 2024

31 maja 2024, NUMER RAPORTU 16/2024 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. na dzień 27 czerwca 2024 r. na godzinę 10:00 oraz projekty uchwał

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Capitea Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _adres: Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa_, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 8992733884 _”Spółka”_, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402_1_ i art. 402_2_ ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2024 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 21, The Westin Warsaw – Sala Scorpio, 00-854 Warszawa.
Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _”ZWZ”_:
1_ Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2_ Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3_ Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4_ Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5_ Rozpatrzenie:
a_ sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,
b_ jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,
c_ skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,
d_ sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.
6_ Powzięcie uchwał w sprawie:
a_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i spółki Capitea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,
b_ zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,
c_ zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,
d_ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.
7_ Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku.
8_ Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
9_ Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 r.
10_ Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 r.
11_ Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
12_ Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13_ Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14_ Zamknięcie Zgromadzenia.W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://capitea.pl/walne-zgromadzenia/zwz-27-06-2024/
Pozostałe raporty:
2024
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej