24 lipca 2018

24 LIPCA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 102/2018 Przedstawienie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji zaktualizowanych propozycji układowych

Przedstawienie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji zaktualizowanych propozycji układowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ w nawiązaniu do raportów bieżących 60/2018 z dnia 02 maja 2018 r.; 62/2018 z dnia 07 maja 2018, 64/2018 z dnia 10 maja 2018 r. oraz 99/2018 z dnia 19 lipca 2018 r., informuje, że w dniu 23 lipca 2018 r. Emitent – realizując dyspozycję zarządzania z dnia 18 lipca 2018 r. Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych – przedłożył do akt postępowania restrukturyzacyjnego zaktualizowane propozycje układowe z zastrzeżeniami wskazanymi w piśmie przewodnim do Sędziego Komisarza . Z uwagi na bardzo krótki, trzydniowy termin wyznaczony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych do przedłożenia zaktualizowanych propozycji układowych Emitent niniejszym zastrzega to, że propozycje te nie były uzgadniane z wierzycielami zabezpieczonymi ani z Radą Wierzycieli.

Zaktualizowane propozycje układowe stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _WE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014_

 

 

 

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej