04 maja 2023

4 MAJA 2023, NUMER RAPORTU ESPI 20/2023 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. na dzień 2 czerwca 2023 r. na godzinę 11:30 oraz projekty uchwał

Zarząd Capitea Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 8992733884 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 2 czerwca 2023 r., na godzinę 11.30, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 21, The Westin Warsaw – Sala Scorpio, 00-854 Warszawa.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”):

1) Otwarcie zgromadzenia

2) Wybór przewodniczącego.

3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Rozpatrzenie:

a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i spółki Capitea za rok obrotowy 2022,

b. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,

c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,

d. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022,

6) Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i spółki Capitea za rok obrotowy 2022,

b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,

c. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022,

7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.

8) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.

10) Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.capitea.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/zwz-2-czerwca-2023, jak również w zakładce „Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – ZWZ 2 czerwca 2023 r.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 13:22

Pozostałe raporty:
2023
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej