18 marca 2020

18 MARCA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 14/2020 Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 kwietnia 2020 r.

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 kwietnia 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Getback S.A. _”Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 11 marca 2020r., informuje, iż w dniu 17 marca 2020r. wpłynął do Spółki od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. DNLD Holdings S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu _”Akcjonariusz”_ wniosek w sprawie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 8 kwietnia 2020r. _”NWZ”_ dwóch projektów uchwał, których treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza nowy porządek obrad NWZ, zmieniony na żądanie Akcjonariusza:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody następczej na ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 21:28

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej