28 sierpnia 2020

28 SIERPNIA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 34/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getback S.A., które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2020 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getback S.A., które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2020 roku

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Getback S.A. (Emitent) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta zwołanym na dzień 28 sierpnia 2020 roku (NWZ), wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ oraz w ogólnej liczbie głosów.

1. DNLD Holdings S.a.r.l., któremu przysługiwało 60.070.558 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 88,20% w liczbie głosów uczestniczących w NWZ, co odpowiada 60,07% w ogólnej liczbie głosów w Getback S.A.; 2. JP Morgan Funds, któremu przysługiwało 3.838.288 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,63% w liczbie głosów uczestniczących w NWZ, co odpowiada 3,83% w ogólnej liczbie głosów w Getback S.A.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu

Radosław Barczyński – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 15:50

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej