11 października 2017

11 października 2017, NUMER RAPORTU ESPI 106/2017 – Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia GetBack S.A. z EGB Investments S.A.

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia GetBack S.A. z EGB Investments S.A.

 

Zarząd GetBack S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zawiadamia akcjonariuszy Spółki o planowanym połączeniu Spółki (jako spółki przejmującej) oraz EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065491, REGON: 091280069, NIP: 5541025126 („EGB”) (jako spółki przejmowanej).

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę – jako jedynego akcjonariusza EGB – całego majątku EGB w drodze sukcesji uniwersalnej zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 KSH. W wyniku połączenia EGB zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Zważywszy, że wszystkie akcje w kapitale zakładowym EGB posiada Spółka, na podstawie art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 KSH plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz dla celów połączenia nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w połączeniu.

W wyniku połączenia – zgodnie z postanowieniami art. 494 § 1 KSH – Spółka wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, w tym przejmie aktywa i pasywa EGB.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w załączonym do niniejszego zawiadomienia planie połączenia uzgodnionym przez Zarządy Spółki i EGB w dniu 11 października 2017 r.

Zarząd Spółki informuje, że plan połączenia wraz z załącznikami („Plan Połączenia”) będzie dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem www.getbacksa.pl, w zakładce „Relacje inwestorskie” do dnia podjęcia uchwały w sprawie połączenia przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Ponadto, Plan Połączenia wraz z innymi wymaganymi dokumentami („Dokumenty Połączeniowe”), będą dostępne do wglądu akcjonariuszy Spółki począwszy od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 11 października 2017 r. do dnia podjęcia uchwały w sprawie połączenia.

Dokumenty Połączeniowe będą dostępne do wglądu w siedzibie Spółki przy ul. Powstańców Śląskich, nr 2-4 we Wrocławiu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00.

Akcjonariusze Spółki mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Spółki odpisów Dokumentów Połączeniowych.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej