01 września 2021

1 WRZEŚNIA 2021, NUMER RAPORTU ESPI 24/2021 – Informacja nt. zawarcia z White Berg TFI S.A. umowy o zarządzanie portfelem funduszu sekurytyzacyjnego

Zarząd Capitea S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 1 września 2021 r. spółka zależna Emitenta – Asseta S.A. (dawniej ServiceCo S.A.) – zawarła z White Berg TFI S.A. z/s w Bielsku – Białej umowę zlecenia zarządzania całością portfela inwestycyjnego obejmującego sekurytyzowane wierzytelności easyDEBT Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Umowa”), którego jedynym uczestnikiem jest Emitent.

Zawarcie Umowy oznacza zakończenie procesu przejmowania przez Asseta S.A. obsługi sekurytyzowanych wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych pozostających dotychczas w obsłudze Emitenta. O zawarciu umów zlecenia zarządzania portfelami inwestycyjnymi obejmującymi sekurytyzowane wierzytelności pozostałych funduszy inwestycyjnych, w których Emitent jest jedynym uczestnikiem, Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.

W efekcie powyższego Emitent zaprzestał czynnego wykonywania czynności zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych z uwagi na fakt, że easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty był ostatnim funduszem pozostającym w obsłudze Emitenta.

Na skutek zawarcia Umowy oraz pozostałych umów, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., nie doszło do zmiany struktury majątkowej w obrębie Grupy Kapitałowej Emitenta. W szczególności Emitent w dalszym ciągu pozostaje jedynym uczestnikiem funduszy sekurytyzacyjnych, których zarządzanie przejęła Asseta S.A., a których certyfikaty inwestycyjne są przedmiotem zastawu ustanowionego na rzecz zabezpieczenia spłat do wierzycieli układowych, o ustanowieniu którego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2020 z dnia 7 marca 2020 r.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 20:38

Pozostałe raporty:
2021
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej