27 czerwca 2024

27 CZERWCA 2024, NUMER RAPORTU ESPI 27/2024 – Powołanie Roberta Woźniaka w skład Rady Nadzorczej Capitea S.A.

Zarząd Capitea  S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powzięło uchwałę o powołaniu Pana Roberta Woźniaka  w skład Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Robert Woźniak jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, o specjalności Ubezpieczenia. Ukończył również podyplomowe studia prawa handlowego na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 1999-2017 związany z międzynarodową grupą ubezpieczeniową AIG, w której pełnił funkcję dyrektorskie odpowiadając za sprzedaż i rozwój zaawansowanych produktów ubezpieczeniowych dla biznesu w krajach Europy Środkowej. Współautor ogólnych warunków ubezpieczenia i kontraktów ubezpieczeniowych dla klientów z sektora dużych przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Twórca procesów oceny ryzyka, przeprowadzał wewnętrzne audyty underwritingowe. Zawodowo zajmował się problematyką zarządzania ryzykiem.

Specjalista w ubezpieczeniach odpowiedzialności członków władz spółek kapitałowych, dedykowanych ubezpieczeń dla banków i instytucji finansowych oraz ubezpieczeń odpowiedzialności zawodowej.

Biegle zna język angielski oraz język hiszpański na poziomie komunikatywnym.

Pełnił funkcję członka Zarządu w GB Finance AB oraz Lens Finance S.A. Zasiadał w radzie Nadzorczej Asseta S.A.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Roberta Woźniaka, Pan Robert Woźniak spełnia kryteria formułowane w przepisach prawa wobec niezależnych członków rad nadzorczych.

Działalność prowadzona przez Pana Roberta Woźniaka nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta. Pan Robert Woźniak nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Robert Woźniak – zgodnie ze złożonym oświadczeniem – nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Daniel Ofiara – Członek Zarządu​

Pozostałe raporty:
2024
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej