21 września 2021

21 WRZEŚNIA 2021, NUMER RAPORTU ESPI 27/2021 – Przyspieszenie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2019 roku

Zarząd Capitea S.A. „Emitent” informuje o przyspieszeniu terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2019 roku. Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 30 września 2021 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 26/2021 z dnia 8 września 2021 roku.

Emitent opublikuje powyższe sprawozdanie w dniu 24 września 2021 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 22:19

Pozostałe raporty:
2021
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej