22 grudnia 2017

22 grudnia 2017, NUMER RAPORTU ESPI 154/2017 – Rejestracja i konsekwencje połączenia GetBack S.A. z EGB Investments S.A.

Rejestracja i konsekwencje połączenia GetBack S.A. z EGB Investments S.A.

 

Zarząd GetBack S.A. („Spółka”) informuje, o powzięciu w dniu 22 grudnia 2017 r. informacji, o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu – VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 grudnia 2017 r. wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki z EGB Investments S.A. („Połączenie”, „EGB”). Połączenie zostało dokonane na warunkach określonych w planie połączenia, o którego uzgodnieniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 105/2017 z dnia 11 października 2017 r. O podjęciu uchwały w sprawie połączenia Zarząd Spółki informował w raporcie nr 136/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) poprzez przeniesienie całego majątku EGB jako spółki przejmowanej na Spółkę jako spółkę przejmującą (połączenie przez przejęcie). Jako że Spółka była jedynym akcjonariuszem EGB, Połączenie zostało przeprowadzone w sposób przewidziany w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Na podstawie art. 494 § 1 KSH Spółka (jako spółka przejmująca) wstąpiła z dniem rejestracji połączenia przez sąd rejestrowy we wszystkie prawa i obowiązki EGB (jako spółki przejmowanej), w tym przejęła aktywa i pasywa EGB. W szczególności Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki EGB, jako emitenta:
(i) obligacji zwykłych na okaziciela serii 9/2014, o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł, oznaczonych kodem ISIN PLEGBIV00038, wprowadzonych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą EGB1217;
(ii) obligacji zwykłych na okaziciela serii 1/2015, o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł, oznaczonych kodem ISIN PLEGBIV00046, wprowadzonych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą EGB0118;
(iii) obligacji zwykłych na okaziciela serii 2/2015, o łącznej wartości nominalnej 6.000.000 zł, oznaczonych kodem ISIN PLEGBIV00053, wprowadzonych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą EGB0318;
(iv) obligacji zwykłych na okaziciela serii 3/2015, o łącznej wartości nominalnej 6.000.000 zł, oznaczonych kodem ISIN PLEGBIV00061, wprowadzonych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą EGB0618.
Spółka wyraża zamiar dalszego notowania ww. obligacji w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej