30 kwietnia 2018

30 kwietnia 2018, NUMER RAPORTU ESPI 59/2018 – Odstąpienie od umów przedwstępnych

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Getback S.A. _”Emitent”_ w uzupełnieniu do raportów bieżących Emitenta o nr 153/2017 i nr 30/2018, informuje, że w dniu 30 kwietnia 2018 r. do GetBack S.A. wpłynęło od instytucji kredytowej z siedzibą w Kopenhadze _Dania_ zawiadomienie _oświadczenie woli_ o odstąpieniu przez tę instytucję kredytową od dwóch umów przedwstępnych nabycia portfeli wymagalnych i niewymagalnych wierzytelności wynikających z umów kredytów hipotecznych, o których to umowach przedwstępnych Emitent informował w wyżej wymienionych raportach bieżących.
Instytucja kredytowa z siedzibą w Kopenhadze, która była stroną obu wymienionych umów przedwstępnych, w treści oświadczenia o odstąpieniu przez tę instytucję od wyżej wskazanych umów wskazała to, że powodem tego odstąpienia jest okoliczność niewykonania przez GetBack S.A. i podmioty z Grupy Kapitałowej GetBack spoczywających na tych podmiotach zobowiązań warunkujących zawarcie umowy przyrzeczonej _tzw. condition precedent_. Z uwagi na trwające negocjacje strony wyżej wskazanych umów przedwstępnych dopuściły możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zawartych umów na podmiot trzeci; w tym kontekście należy wskazać, iż w przypadku osiągnięcia porozumienia z podmiotem trzecim Instytucja kredytowa z siedzibą w Kopenhadze będzie uprawniona do cofnięcia złożonego oświadczenia o odstąpieniu od zawartych umów. O dalszych istotnych zdarzeniach związanym z tymi umowami przedwstępnymi Emitent będzie informował w osobnych raportach.Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _WE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014

Osoby reprezentujące podmiot:
  • Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu
  • Mariusz Brysik – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej