27 czerwca 2024

27 CZERWCA 2024, NUMER RAPORTU ESPI 25/2024 – Powołanie Pana Macieja Czapiewskiego w skład Rady Nadzorczej Capitea S.A.

Zarząd Capitea  S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powzięło uchwałę o powołaniu Pana Macieja Czapiewskiego w skład Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Maciej Tomasz Czapiewski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek Prawo). Biegły Rewident nr 10326.

W latach 1997-2005 związany z firmą audytorską HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. (Obecnie Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.)

 

Od 2006 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu HLB M2 Sp. z o.o. (obecnie HLB M2 P.S.A.), firmy audytorskiej nr 3149, HLB M2 Sp. Tax & Audit Sp. z o.o., firmy audytorskiej nr 3697 oraz HLB M2 Advisory &Business Services Sp. z o.o. oraz HLB M2 Payroll Sp. z o.o.

 

Specjalista w zakresie badań sprawozdań finansowych spółek, w tym giełdowych, grup kapitałowych oraz analizy finansowej i wyceny przedsiębiorstw. Biegle zna język angielski, komunikatywnie język niemiecki.
Przeprowadzał prace z zakresu due diligence finansowego, badań planów połączenia, podziałów i przekształceń. Prowadził szkolenia m.in. z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz konsolidacji. Wykładał w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu w Akademii Spółek Szkoły Głównej Handlowej, prowadzi szkolenia w ramach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Zasiadał w Radach Nadzorczych (między innymi) PKO BP S.A., Comarch S.A., Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych w Caspar Asset Management S.A., Caspar TFI S.A. Przechodzi doroczne szkolenia zgodnie z wymaganiami określonymi dla biegłych rewidentów, z zakresu m.in. rachunkowości, podatków, prawa handlowego.

Żonaty, czwórka dzieci. Poza pracą interesuje się historią Pomorza, kartografią i wycieczkami krajoznawczymi.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Macieja Czapiewskiego, Pan Maciej Czapiewski spełnia kryteria formułowane w przepisach prawa wobec niezależnych członków rad nadzorczych.

Działalność prowadzona przez Pana Macieja Czapiewskiego nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta. Pan Maciej Czapiewski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Maciej Czapiewski – zgodnie ze złożonym oświadczeniem – nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Daniel Ofiara – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2024
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej