27 czerwca 2024

27 CZERWCA 2024, NUMER RAPORTU ESPI 23/2024 – Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capitea S.A., które odbyło się 27 czerwca 2024 r.

Zarząd Capitea S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta (dalej: „ZWZ”), które odbyło się w dniu 27 czerwca 2024 r., wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów:

1. BARCZYŃSKI RADOSŁAW, któremu przysługiwało 29.938.196 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 49,64% w liczbie głosów uczestniczących w ZWZ, co odpowiada 29,94% w ogólnej liczbie głosów;

2. DNLD Holdings S.a.r.l., któremu przysługiwało 25.096.292 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 41,61% w liczbie głosów uczestniczących w ZWZ, co odpowiada 25,10% w ogólnej liczbie głosów.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Daniel Ofiara – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2024
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej