07 sierpnia 2017

07 SIERPNIA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 79/2017 – Nabycie akcji EGB

Nabycie akcji EGB

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2017 w sprawie zawarcia umów dotyczących nabycia akcji EGB Investments S.A. („EGB”), Zarząd GetBack S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 sierpnia 2017 r. na podstawie umowy sprzedaży akcji EGB zawartej między funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (łącznie jako „Sprzedawcy”) i Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. (działającą na rachunek Spółki na podstawie umowy zlecenia nabycia akcji EGB) w wykonaniu zobowiązującej umowy sprzedaży akcji EGB Spółka nabyła poza obrotem zorganizowanym akcje EGB reprezentujące w przybliżeniu 99,38% kapitału zakładowego EGB Investments za cenę równą 207.565.472 PLN.

W związku z powyższym, na mocy umowy ramowej o współpracy („Umowa Ramowa”) zawartej między Spółką i Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Altus TFI”), dotyczącej zarządzania portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Atlus TFI i jej podmioty powiązane, z wyłączeniem funduszy wskazanych w Umowie Ramowej, Altus TFI zobowiązana jest do spełnienia świadczenia określonego w Umowie Ramowej. O zawarciu Umowy Ramowej Spółka również informowała w raporcie bieżącym nr 26/2017.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Mariusz Brysik – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej