28 marca 2022

28 MARCA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 9/2022 – Realizacja przyspieszonej płatności całości 5. raty układowej oraz części 6. raty układowej

Zarząd Capitea S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w okresie od 4 do 25 marca 2022 r., Spółka realizowała przyspieszoną wypłatę całości 5. raty układowej oraz 20% z 6. raty układowej, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 8/2022 z dnia 3 marca 2022 r. („Przyspieszona Płatność Układowa”).

Emitent realizował Przyspieszoną Płatność Układową wobec bezspornych wierzytelności z tytułu obligacji własnych, wierzycieli handlowych i pracowniczych („Wierzyciele”) oraz przekazał środki pieniężne podmiotom prowadzącym ewidencje obligacji Emitenta tj. Domom Maklerskim i Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. w celu ich dalszej wypłaty na rzecz obligatariuszy.

Na realizację Przyspieszonej Płatności Układowej Emitent przeznaczył łącznie kwotę 46,25 mln zł, w tym kwotę 38,54 mln zł na ratę 5., oraz kwotę 7,71 mln zł na ratę 6. Emitent wypłacił bezpośrednio do Wierzycieli łącznie kwotę 15,85 mln zł, do Domów Maklerskich została przekazana kwota 18,88 mln zł, a do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych przekazana została kwota 11,52 mln zł.

Środki wypłacone przez Spółkę w ramach Przyspieszonej Płatności Układowej odpowiadają warunkom prawomocnego układu z wierzycielami, tj.:

 Grupa 1 odpowiednio 7% (rata 5.) i 1,4% (20% raty 6.) łącznie 45,43 mln zł,

 Grupa 6 odpowiednio 7% (rata 5.) i 1,4% (20% raty 6.) łącznie 0,28 mln zł,

 Grupa 7 odpowiednio 12,5% (rata 5.) i 2,5% (20% raty 6.) łącznie 0,55 mln zł

przy czym wartość wyrażona w procentach odnosi się do wartości należności głównej spłacanej w układzie.

Na datę publikacji niniejszego raportu, dla realizacji całości Przyspieszonej Płatności Układowej pozostała do wypłaty kwota 0,3 mln zł, co związane jest z konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności warunkujących realizację płatności z tytułu Przyspieszonej Płatności Układowej. Emitent szacuje, że pozostała kwota Przyspieszonej Płatności Układowej zostanie rozdysponowana do dnia 11 kwietnia 2022 r.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 22:08

Pozostałe raporty:
2022
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej