05 kwietnia 2024

5 kwietnia 2024, NUMER RAPORTU 9/2024 – Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie „Emitent” lub „Capitea” podaje do wiadomości publicznej, że Emitent w dniu 4 kwietnia 2024 roku otrzymał od Pauliny Pietkiewicz  zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmiany posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Daniel Ofiara – Członek Zarządu

Godzina publikacji raportu: 12:44

Pozostałe raporty:
2024
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej