04 października 2021

4 PAŹDZIERNIKA 2021, NUMER RAPORTU ESPI 28/2021 – Zmiana adresu strony internetowej Emitenta

Zarząd Capitea S.A. („Emitent”; „Spółka” ) z siedzibą w Warszawie informuje, że zmianie uległ adres strony internetowej Emitenta. Strona internetowa Spółki znajduje się aktualnie pod adresem: https://capitea.pl .

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 9:17

Pozostałe raporty:
2021
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej