18 stycznia 2018

18 stycznia 2018, NUMER RAPORTU ESPI 5/2018 – Ustanowienie programu emisji obligacji w Rumunii.

Ustanowienie programu emisji obligacji w Rumunii

 

Zarząd Getback S.A. („Spółka„) informuje, że w dniu 18 stycznia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia na rynku rumuńskim programu emisji obligacji Spółki denominowanych w lejach rumuńskich (RON), o wartości nominalnej do 100 mln RON („Program„). Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie przepisów prawa rumuńskiego i zaoferowane w trybie oferty prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów. W ramach Programu emitowane będą obligacje zwykłe na okaziciela, które nie będą miały formy dokumentu (zostaną zdematerializowane i zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Centralny Depozyt Papierów Wartościowych Rumunii z siedzibą w Bukareszcie) oraz nie będą zabezpieczone („Obligacje„). Obligacje będą emitowane w jednej lub większej liczbie serii. Warunki emisji Obligacji będą składać się z podstawowych warunków emisji Obligacji oraz ostatecznych warunków emisji Obligacji danej serii, które będą ustalane odrębnie dla danej serii Obligacji przed ich emisją.

Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne lub stałe, a okres zapadalności nie dłuższy niż 10 lat od dnia emisji danej serii Obligacji. Termin oraz zasady wykupu będą określone w ostatecznych warunkach emisji danej serii Obligacji, podobnie jak sposób naliczania oprocentowania, data, od której nalicza się oprocentowanie, wysokość oprocentowania, terminy jego wypłaty i miejsce płatności.

Świadczenia wynikające z Obligacji będą miały wyłącznie charakter pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej i oprocentowania. Szczegółowy opis świadczeń z tytułu Obligacji ze wskazaniem w szczególności wysokości tych świadczeń lub sposobu ich ustalania, terminów, sposobów i miejsc ich spełniania, będzie zawarty w podstawowych i ostatecznych warunkach emisji danej serii Obligacji.

Spółka zamierza podjąć działania w celu dopuszczenia i wprowadzenia Obligacji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Bukareszcie (Bucharest Stock Exchange).

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej