29 kwietnia 2019

29 KWIETNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 38/2019 Zawarcie umów przyrzeczonych z Hoist Finance AB

Zawarcie umów przyrzeczonych z Hoist Finance AB _publ._
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_ informuje – w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki 9/2019 z dnia 01 lutego 2019 r. i 19/2019 z dnia 26 marca 2019 r. – o zawarciu w dniu 29 kwietnia 2019 r. następujących umów przeniesienia portfeli wierzytelności:- umowy cesji pomiędzy easyDebt Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty _cedent_ oraz Hoist II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty _cesjonariusz_ i Hoist Finance AB _publ_ _poręczyciel_ w przedmiocie cesji portfeli wierzytelności przysługujących cedentowi na rzecz cesjonariusza za kwotę 323 033 526 PLN _uwzględniającą otrzymane odzyski oraz koszty związane z dochodzeniem należności z tytułu przenoszonych portfeli wierzytelności przez cedenta od daty cut-off date tj. od 30 czerwca 2018 roku_. Na mocy postanowień tej umowy tytuł prawny do niektórych portfeli wierzytelności zostanie przeniesiony na cesjonariusza z dniem spłaty zobowiązań cedenta lub Spółki wobec jego wierzycieli zabezpieczonych na przenoszonych portfelach wierzytelności oraz w przypadku wierzytelności hipotecznych, po dokonaniu przerejestrowania hipotek na cesjonariusza we właściwych księgach wieczystych, a w pozostałym zakresie, tytuł prawny do wierzytelności zostanie przeniesiony z dniem podpisania umowy cesji.

– umowy cesji pomiędzy Open Finance Wierzytelności Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty _cedent_ oraz Hoist II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty _cesjonariusz_ i Hoist Finance AB _publ_ _poręczyciel_ w przedmiocie cesji wszystkich wierzytelności przysługujących cedentowi na rzecz cesjonariusza za kwotę 36 039 851 PLN uwzględniającą otrzymane odzyski oraz koszty związane z dochodzeniem należności z tytułu przenoszonych portfeli wierzytelności przez cedenta od daty cut-off date tj. od 30 czerwca 2018 roku. Na mocy postanowień tej umowy tytuł prawny do niektórych portfeli wierzytelności zostanie przeniesiony na cesjonariusza z dniem spłaty zobowiązań cedenta lub Spółki wobec jego wierzycieli zabezpieczonych na przenoszonych portfelach wierzytelności oraz w przypadku wierzytelności hipotecznych, po dokonaniu przerejestrowania hipotek na cesjonariusza we właściwych księgach wieczystych, a w pozostałym zakresie, tytuł prawny do wierzytelności zostanie przeniesiony z dniem podpisania umowy cesji.

Zarząd Spółki jednocześnie oświadcza, że różnica pomiędzy pierwotną ceną sprzedaży portfeli wierzytelności, tj. ceną ok. 398 mln PLN _o której to cenie Spółka informowała w treści raportu bieżącego 9/2019 z dnia 01 lutego 2019 r._ a ceną wskazaną w niniejszym raporcie bieżącym jest wynikiem rozliczenia odzysków z cedowanych portfeli wierzytelności od dnia 30 czerwca 2018 r. _tj. od daty wyceny_ oraz poniesionych kosztów tych odzysków.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu
Przemysław Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej