26 maja 2017

26 MAJA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 24/2017 – Termin publikacji raportów okresowych w 2017 r.

Termin publikacji raportów okresowych w 2017 r.

 

GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej „Emitent” informuje, że raporty okresowe w 2017 r. będą przekazywane w następujących terminach:

  • skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GetBack za I kwartał 2017 roku – 29 maja 2017 r.
  • skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej GetBack za I półrocze 2017 roku – 02 października 2017 r.
  • skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GetBack za III kwartał 2017 roku – 29 listopada 2017 r.

Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawani a za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm. dalej: „Rozporządzenie”, Emitent nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego, gdyż skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny będą zawierały jednostkowe informacje finansowe Emitenta. Zgodnie z § 101 ust.2 Rozporządzenia raport kwartalny za drugi kwartał 2017 roku nie będzie publikowany.

Podstawa szczegółowa: § 103 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej