09 marca 2020

9 MARCA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 11/2020 Realizacja płatności na rzecz wierzyciela z Grupy 5 układu

Realizacja płatności na rzecz wierzyciela z Grupy 5 układu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. _Emitent_ informuje, iż w związku z uprawomocnieniem się postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 6 czerwca 2019 r. o zatwierdzeniu Układu, zgodnie z jego warunkami, Emitent dokonał płatności zobowiązań wobec wierzyciela niezabezpieczonego z Grupy 5 Układu.

Zgodnie z warunkami Układu, płatności na rzecz wierzycieli z Grupy 5 powinny być dokonanie jednorazowo w 100%, nie później niż do ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu Układu.

W wykonaniu powyższego w dniu 9 marca 2020 Emitent dokonał płatności w wysokości 400.849,44 zł z tytułu zaległych składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który był jedynym wierzycielem z Grupy 5 Układu.

Realizacja powyższego wyczerpuje w całości wierzytelności z Grupy 5 Układu.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu
Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 20:45

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej