07 kwietnia 2023

7 KWIETNIA 2023, NUMER RAPORTU ESPI 13/2023 – Rezygnacja Pana Czcibora Dawida z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Zarząd Capitea S.A. „Spółka” informuje o powzięciu w dniu 6 kwietnia 2023 r. informacji o złożeniu przez Pana Czcibora Dawida rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień 6 kwietnia 2023 r.

Pan Czcibor Dawid wskazał, iż rezygnacja wynika z przyczyn osobistych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Targowski – Prokurent

 

Godzina publikacji raportu: 12:26

Pozostałe raporty:
2023
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej