06 listopada 2017

6 listopada 2017, NUMER RAPORTU ESPI 127/2017 – Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. zwołanego na dzień 27 listopada 2017 r.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. zwołanego na dzień 27 listopada 2017 r.

 

Zarząd GetBack S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 listopada 2017 r., do Spółki wpłynęło żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 listopada 2017 r., wraz z projektami uchwał objętymi żądaniem, skierowane przez akcjonariusza Spółki Nationale-Nederlanden S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadającego zgodnie z przedłożonym świadectwem depozytowym 5.000.500 akcji Spółki, a tym samym reprezentującego 5,0005% kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 5,0005% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przedstawia uzupełniony porządek obrad _dodano punkty 7. i 8._:
1_ Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2_ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4_ Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5_ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6_ Podjęcie uchwały w sprawie połączenia GetBack S.A. z EGB Investments S.A. przez przejęcie.
7_ Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
8_ Powołanie członka Rady Nadzorczej.
9_ Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść żądania razem z uzasadnieniem oraz projektami uchwał objętymi żądaniem.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej